Az életpálya fontosabb adatai

 

1930. június 1-én született Gércén (Vas megye).

1936–1942: elemi iskolai évek Gércén.

1942–1950: gimnáziumi tanulmányait a szombathelyi Állami Faludi Ferenc Gimnáziumban (átnevezés után Nagy Lajos gimn.) végezte.

1950–54–58: a budapesti Tudományegyetem Orosz Intézetében (átszervezés után Lenin Intézet) szerzett orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát, majd ezután az egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karán a magyar nyelv és irodalom szakot végezte el.

1954–1960: tanársegédként dolgozik az egyetem orosz nyelvészeti tanszékén.

1958-ban doktorált Bárczi Gézánál magyar nyelvészetből, melléktárgyak: orosz nyelvészet (Baleczky Emil) és finnugor nyelvészet (Lakó György).

1960–1963: önálló aspiráns a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen. Aspiránsvezetője Kuznyecov, P.Sz. professzor volt. Kandidátusi értekezését orosz fonetikai témából (Проблемы эксперыментального исследования длительности гласных звуков в современном русском литературном языке) védte meg.

1964-től az Orosz Filológiai Tanszék adjunktusa, majd docense.

1964-ben Molnár Józseffel együtt a kari Nyelvi- és fonetikai laboratórium megszervezésére kapott megbízást.

1968–1969: az ELTE Bölcsészettudományi Karának a dékánhelyettese.

1969–1971: a Művelődési Minisztérium tudományegyetemi osztályát vezette.

1971–1986: az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott a fonetikai osztály tudományos osztályvezetőjeként – előbb másod- (1971–1976), majd főállásban (1976–1986), később másodállású tudományos tanácsadóként (1986–1987).

1975-től videofelvételeket készít nyelvész kortársakról, mely alapját képezte a Hetvenes Évek Magyar Nyelvészei, ill. a Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások c. kiadványsorozatnak, melyet szintén ő indított el 1994-ben.

1978-ban elindította a Magyar Fonetikai Füzetek kiadványsorozatot.

1984-ben megszerezte a nyelvtudományok doktora akadémiai fokozatot. Disszertációját russzisztikai témában készítette (Атлас свуков русской речи / A conspectus of Russian speech sounds).

1986–1995: az ELTE BTK Fonetikai Tanszékének volt a vezetője.

1988-ban egyetemi tanárnak nevezték ki a Fonetikai Tanszékre.

1988-ban elindította az Egyetemi Fonetikai Füzetek kiadványsorozatot.

2000. szeptember 1-től nyugállományba helyezték.

*

1979–95: tagja volt a Permanent Council of the International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS)-nek, 1995-től pedig tiszteletbeli tagja.

A Studia Phonetica Posnaniensis c. folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja.

1965–1985: a TMB Nyelvtudományi Szakbizottságának a tagja.

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának megbízásából tagja volt:

– 1976–1994: a nyelvtudományi bizottságának (titkára: 1976–1979)

– 1964–1985: a szlavisztikai bizottságnak

– a magyar nyelvészeti bizottságnak

– a beszédművelési bizottságnak

– 1976–1989: az alkalmazott nyelvészeti bizottságnak

– 1976–1985: elnöke volt a a fonetikai munkabizottságnak

– 1976–1990: az Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungariae szerkesztőbizottságának.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja 1960-tól, választmányának tagja 1976-tól, továbbá 1986-tól megszűnéséig elnöke volt a fonetikai és beszédművelő szakosztálynak, 1992–2003: a megemlékezési bizottság elnöke.

1989–től 10 éven keresztül az Anyanyelvápolók Szövetsége ellenőrző bizottságának volt az elnöke, majd 1999–2003: elnökségi tagja.

1975–2002. a Kazinczy Alapítványi Bizottság (kuratórium) tagja.

1991–2002: az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztályának és a Kazinczy kuratórium közös szakbizottságának az elnöke.

1991–2002: az Egyetemi Anyanyelvi Napok szervezőbizottságának az elnöke.

Tagja volt több kari bizottságnak, így a tudományos bizottságnak, a gazdasági bizottságnak is.

1969-ben megszervezte és éveken keresztül vezette a kari Audiovizuális Technikai Központot (AVTK) = oktatástechnikai központ.

Kidolgozta és elindította 1994-ben a Beszéd- és hangtan önálló oktatási programot.

Szervezője volt a Fonetika ’77, ‘78, ‘79, ‘80 országos szimpoziumoknak.

1991–2002: Szervezte és vezette a Kazinczy-versenyek szaktanárai részére évente egy vagy két alkalommal megrendezett tudományos konferenciákat.

2003: A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett;

    Kazinczy-díj

2004: ELTE Aranydiploma