ÍRÁSAIM BIBLIOGRÁFIÁJA

 

 

Rövidítések: ALinguH = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungariae, AUB SLingu = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica, AUB SPhilol = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philologica Moderna, Ed. = Editor(s), EFF = Egyetemi Fonetikai Füzetek, ELTE FonT = Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszéke, ELTE NyelvtDolg = Eötvös Loránd Tudományegyetem. Nyelvtudományi Dolgozatok, I. OK = A Magyar Tudományos Akadémia (I.) Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, Ism. = ismertetés, MFF = Magyar Fonetikai Füzetek, MNy = Magyar Nyelv, MNyTK = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványa, MTA NyTudI = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, NyK = Nyelvtudományi Közlemények, Nyr = Magyar Nyelvőr, Szerk.= szerkesztette, ZWR =Zahnärztliche Welt und Reform

 

1960.

A zárt í-zés esetei a gércei népnyelvben. Nyr LXXXIV, 83–96.

 

1963.

Проблемы экспериментального исследования длительности гласных звуков в современом русском литературном языке. Московский Государственный Университет, Москва. (Kandidátusi értekezés tézisei)

 

1964.

Orosz nyelvtani gyakorlatok. Morfológia. TankK, Budapest. (Több kiadásban)

 

1966.

Orosz intonáció. ELTE, Budapest. (Hangfelvétellel – Fonetikai tanszalag-sorozat 1.)

 

1967.

Фонетика и фонология современного русского литературного языка. ELTE, Budapest.

Az audio-vizuális eszközök a kiejtés oktatásában. In: Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. (Az egri kiejtési konferencia anyaga). Budapest, 137–49. + 2 tabló. Társszerző: Molnár József. (MNyTK 120.)

 

1968.

Курс современного русского языка. Szerk. Papp Ferenc. TankK, Budapest.  Társszerző: Páll Erna és Papp Ferenc. Több kiadásban: 19681, 19702, 19753, 19774, 19905

К вопросу соотношения длительности гласных и фонетической струк-туры слова. StSl XIV, 75–87.

Некоторые вопросы соотношения длительности гласных звуков русской речи. Вестник Московского Университета. Филология 3. 30–9.

Соотношение длительности гласных звуков русской речи. In: Mezinárodní Sjezd Slavistu v Praze, 1968 – resumé přednásek, prispevku a sdelení. Praha, 21. p.

Влияние окружения на длительность гласных в русской речи. AUB SPhilol VIII, 34–49. + melléklet

 

1969.

Általános tudnivalók a tudományegyetemekről. In: Bevezetés az egyetemi tanulmányokba. Szerk. Jáki László. Budapest, 66–82.

A nyelvoktatás egyes kérdései és a nyelvi laboratórium. In: A nyelvoktatás aktuális kérdései 1. Budapest, 1–14.

Az Orosz Filológiai Tanszék Linguafon Stúdiójának technikai berendezése. A nyelvoktatás aktuális kérdései 2. Budapest, 1–20.

Hozzászólás a fonetikai kutatások helyzetéhez. In: Általános nyelvészetünk helyzete. Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarországon. Szerk. Imre Samu. Budapest, 94–8.

Nyelvi laboratórium az idegen nyelvszakos tanárképzésben az ELTE Bölcsészettudományi Karán. In: Korszerű nyelvoktatás. (Tanulmányok az egyetemi és a főiskolai idegen nyelvi oktatásról) Budapest, 18–39.

 

1970.

Chaire de Russe. AUB SPhilol I, 1969–1970, 59–69.

Orosz nyelv és irodalom. In: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945–1970. Főszerk. Sinkovics István. Budapest, 499–509.

 

1971.

A hazai fonetikai kutatások története és a mai helyzet. ELTE, Budapest, 1971. (Társszerző: Molnár József)

Technikai eszközök alkalmazása az idegen nyelvek oktatásában. (A szocialista országok művelődésügyi miniszterei mellett működő oktatástechnikai állandó bizottság rendezésében lefolytatott konferencia előadása. Szófia, 1971 októbere) FPK, Budapest, 1971. (Társszerző: Juhász Gyula és Péch Mária)

Molnár József: A magyar beszédhangok atlasza. I. OK XXVII, 302–7. (Ism.)

Gondolatok az egyetemi fonetikaoktatás továbbfejlesztéséről. ELTE NyelvtDolg 6. 137–46.

 

1972.

A kontrasztív fonetikai vizsgálatok jelentősége a nyelvoktatás számára. Magyartanítás Külföldön III, 43–9.

Die akustischen Merkmale der Persönlichkeit in der Sprache. In: Papers in interdisciplinary speech research. (Proceedings of the Speech Symposium, Szeged, 1971.) Ed. J. Hirschberg–Gy. Szépe. Budapest, 185–6. (Társszerző: Molnár József)

Роль сопостовительного изучения грамматических категорий глагола в подготовке преподователей русского языка. In: Тезисы докладов и сообщений вегнгерской делегации. (Helsinki, 1972, 4–11.) Budapest, 12–3.

 

1973.

Использование атласа звуков русской речи в обучении языку венгерских студентов-руссистов. In: Теория и практика создания учебников и учебных пособый по русскому языку. Варна, 3–8 сентября 1973 г. Доклалы и сообщения венгерской делеăации. Budapest, 21–5.

Теория и  практика создания учебников и учебных пособый по русскому языку. Варна, 3–8 сентября 1973 г. Доклаäы и сообщения венгерской делеăации. Будапешт. (Szerk.)

 

1976.

A beszéd egyéni jellemzői. Budapest, 62–6. (MNyTK 139. (Társszerző: Molnár József)

A nyelvészeti fonetika szakágazatai. NyK LXXVIII, 292–9.

 

1977.

Előszó. In: A magyar hangtan válogatott bibliográfiája (–1970). Budapest, 9–13. (Társszerkesztő: Molnár József)

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája (–1970). Budapest. (Társszerkesztő: Molnár József)

 

1978.

Elnöki megnyitó. MFF 1. 7–8.

A magyar magánhangzók akusztikai analízise és szintézise. MFF 1. 53–67. Hivatkozások

Beszámoló a Fonetikai Munkabizottság tevékenységéről. MFF 1. 125–7.

Előszó. MFF 2. 5–6.

A fonetikus írás. MFF 2. 7–23.

A magyar beszédhangok ajakartikulációjának kísérleti-fonetikai vizsgálata. MFF 2. 31–50.

A magyar beszédhangok képzési konfigurációinak meghatározása palato- és lingvografikus kísérletekkel. MFF 2. 51–65.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok X. NyK LXXX, 437–42. (Ism. Társszerző: Szende Tamás)

Vizsgálatok a hangtan köréből. Budapest. (MFF 1. –szerk.)

Leíró hangtani tanulmányok. Budapest. (MFF 2. – szerk.)

 

1979.

Elnöki megnyitó. MFF 3. 5–6.

A beszédfolyamat intonációs elemzése és az intonáció fonetikus lejegyzése. MFF 3. 19–30.

Rendeződő cerebellaris dysarthria fonetikai vizsgálata. MFF 3. 117–34. (Társszerző: Pintér Nándor)

Использование результатов эксперčментально-фонетического иссле- дования русской речи в обучении интонациию In: Лингвистические и методологические основы преподавания русского языка иностранцам. Москва, 30–4.

Előszó. MFF 4. 5–6.

Az orosz magánhangzók analízise és szintézise. MFF 4. 33–79.

A beszédintonáció néhány elméleti, módszertani és gyakorlati problémája. Budapest. (MFF 3. – szerk.)

Hangtani tanulmányok. Budapest. (MFF 4. szerk.)

 

1980.

Magyar hangalbum. MTA NyTudI, Budapest. (MFF 6.)

Elnöki megnyitó. MFF 5. 5–6.

A fonetikai szerkezetek interlingvális egybevetéséről. (Problémavázlat) MFF 5. 40–69.

Опыт фонетического анализа и синтеза речевого сигнала. In: Proceedings of the Symposium on Speech Acoustics. Szerk. Tarnóczy Tamás–Vicsi Klára. Budapest, 19–23.

Interlingvális hangtani egybevetések. Budapest. (MFF 5. – szerk.)

 

1981.

A conspectus of Russian speech sounds. / Атлас звуков русской речи. Akadémiai Kiadó, Budapest és Böhlau Verlag, Köln–Wien. (Slavistische Forschungen, Band 32.)

Az amerikai angol beszédhangok atlasza. MTA NyTudI, Budapest. (MFF 9.)

Előszó. MFF 7. 5–6.

A magyar hosszú mássalhangzók képzése. (Kinoröntgenografikus vizsgálat számítógéppel) MFF 7. 7–55.

A lengyel beszédhangok képzési és akusztikus sajátságairól. MFF 7. 91–139. (Társszerző: Földi Éva)

A lengyel beszédhangok palato- és lingvografikus vizsgálata. MFF 7. 140–55.  (Társszerző: Földi Éva)

Előszó. MFF 8. 3–4.

A magyar magánhangzók és rövid mássalhangzók képzési sajátságainak dinamikus kinoröntgenográfiai elemzése. MFF 8. 5–62.

A lengyel beszédhangok ajakartikulációja. MFF 8. 104–46. (Társszerző: Földi Éva)

A beszédhang minősége. Budapest. (MFF 7. – szerk.)

A szegmentális hangszerkezet vizsgálata. Budapest. (MFF 8. – szerk.)

 

1982.

Orosz hangalbum. MTA NyTudI, Budapest. (MFF 11.)

Bevezetés. In: Fejezetek a magyar leíró hangtanból. (A továbbiakban: Fejezetek...) Budapest, 9–12. (Szerk.)

A leíró hangtan vázlata. In: Fejezetek... Budapest, 13–24.

A fonetikus írás problémái. In: Fejezetek... Budapest, 25–52.

Magyar hangalbum. In: Fejezetek... Budapest, 165–73. + 47 kétoldalas tabló.

A hangképzés kinoröntgenografikus vizsgálata. In: Voces Amicorum Sovijärvi. In honorem Antti Sovijärvi. Helsinki, 63–80. (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia = Mémoires de la Société Finno-ougrienne 181.)

Előszó. MFF 10. 5. p.

A magyar beszéd akusztikai szerkezetének analízise és szintézise. (Kutatástörténeti áttekintés) MFF 10. 7–20.

Folyamatos beszédszintetizáló rendszer magyar nyelven (Voxon). MFF 10. 119–28.

Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Budapest. (Szerk.)

A beszéd akusztikai analízise és szintézise. Budapest. (MFF 10. – szerk.)

 

1983.

Előszó. MFF 12. 7. p.

Az orosz beszéd fonetikai elemzése szintézissel (RUSSON). In: Russica. In memoriam E. Baleczky. Budapest, 5–20.

Voxton, Russon: Systems Generating Impersonal Hungarian and Russian Speech by Rule. In: Abstracts of the Proceedings of the 10th International Congress of Phonetic Sciences. Eds. Cohen, A.–Broecke van den, M.P.R. Dordrecht–Cinnaminson, 379. p.

Dialektológiai tanulmányok. Budapest. (MFF 12. – szerk.)

 

1984.

Атлас звуков русской речи / A conspectus of Russian speech sounds. Budapest, 23 p. (Doktori értekezés tézisei)

Előszó. MFF 13. 5. p.

Egyetemes fonetikai hangszabvány? A magánhangzók. MFF 13. 1984, 71–20.

Voxton, Russon: Systems Generating Impersonal Hungarian and Russian Speech by Rule. In: Proceedings of the 10th International Congress of Phonetic Sciences. Eds. Cohen, A.–Broecke van den, M.P.R. Dordrecht–Cinnaminson, 225–9.

On the Measurement of the Phonetic Quality of Vowels. (Is a Universal Phonetic Standard Possible?) AUB SLingu XV,  41–54.

Satzzeichen zwischen Subjekt und Predikät. AUB SLingu XV, 55–68. (Társszerző: Keszler Borbála)

Kempelen emlékezete. Budapest. (MFF 13. – szerk.)

 

1985.

A finn beszédhangok atlasza. MTA NyTudI, Budapest. (MFF 14. – szerk.)

Voxton, Russon: Systems Generating Artificial Hungarian and Russian Speech by Rule. ALinguH 35/1–2. 43–9.

Az alany és az állítmány közötti írásjelek. MNy LXXXI, 435–41. (Társszerző: Keszler Borbála)

Péchy Blanka köszöntése. MNy LXXXI, 382–4.

 

1986.

Német beszédhangok atlasza. MTA NyTudI, Budapest, 1986. (MFF 16. Társszerző: Valaczkai László)

Előszó. MFF 15. 5. p.

A hangszabvány magánhangzóinak számítógépes bemutatása. MFF 15. 166–74. Társszerző: Kiss Gábor.

A toldalékcső artikulációs folyamatainak számítógépes vizsgálata. MFF 15. 155–65. (Társszerző: Földi Éva és Kincses Gyula)

II. Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna. (II. Országos Logopédiai Konfe-rencia.) Gdańsk, 1985. szeptember 15–18. MFF 15. 177. p. (Társszerző: Földi Éva)

XI. Nemzetközi Fonetikai Kongresszus. Tallinn, 1987. augusztus 1–7. MFF 15. 178–9.

Hangtani értekezések. Budapest. (MFF 15. – szerk.)

 

1987.

A phonetic conspectus of Polish / Atlas dźwięków mowy języka polskiego. MTA NyTudI, Budapest, 1987. (MFF 18. Társszerző: Földi Éva)

The phonetic basis of artificial Russian speech, its generation by computer and its application. MFF 17. 5–43. (Társszerző: Kiss Gábor)

The phonetic basis of artificial Russian speech, its generation by computer and its application. In: Proceedings of the 11th International Congress of Phonetic Sciences. Vol. 2. Tallinn, 176–9. (Társszerző: Kiss Gábor)

Beszédintonáció. Számítógépes program C–64-re a beszédintonáció tanulmá-nyozására. Budapest, 14 p. (Társszerző: Papp György és Radványi Péter)

Studies in Phonetics. Budapest. (MFF 17. – szerk.)

 

1988.

Nyitó szavak. EFF 1. 5–7.

Apáczai Csere János: Az iskolák felettébb szükséges voltáról. (Részlet) Elemzés. EFF 1. 55–69.

A magyar szupraszegmentális hangszerkezet fonetikai elemzése szintézissel. In: A magyar nyelv rétegződése. (A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusának előadásai) I. Budapest, 216–25.

Szép szóval igazat. Budapest. (EFF 1. – szerk.)

From Phonology to Applied Phonetics. Budapest. (MFF 19. – szerkesztőbizottsági tag)

 

1989.

A phonetic conspectus of English. MTA NyTudI, Budapest. (MFF 20.)

Is a universal phonetic standard possible? In: Abstracts of the Speech Research `89 International Conference. Budapest, 15. p.

Előszó. EFF 2. 5. p.

A beszédszöveg fonetikai szerkezetéről. EFF 2. 54–60.

A magyar hangtan időszerű problémái. EFF 2. 79–97.

Is a universal phonetic standard possible? In: Proceedings of the Speech Research `89 International Conference, Budapest. 37–40. (MFF 21.)

Tiszta beszéd. Budapest. (EFF 2. – szerk.)

Proceedings of the Speech Research '89 International Conference. Budapest, 1989. (MFF 21. – szerkesztőbizottsági tag)

 

1990.

A beszédhangok világa. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. (Országos Anyanyelv-oktatási Napok, Eger, 1990. július 2–5.) Szerk. V. Raisz Rózsa. Budapest, 89–92. (MNyTK 189.)

Újabb eljárás hangsajátságok megállapítására. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. Szerk. Havas Ferenc–Horváth Katalin–Ladányi Mária. Budapest, 12–7.

A magyar leíró fonetika negyedszázada. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Kiss Jenő–Szűts László. Budapest, 100–7.

 

1991.

Előszó. EFF 4. 5–6.

A fonetika műhelyéből. (Tervek, eredmények, problémák) EFF 4. 63–74.

A hangzásforma akusztikus paraméterei. EFF 4. 111–24.

A magyar beszédhangok összehasonlítása a toldalékcső artikulációja szempontjából. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály–Kiss Jenő. Budapest, 105–18.

Az orosz artikulációs bázis jellemzői a toldalékcső hangképző konfigurációi alapján. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok IV. Szerk. Gadányi Károly. Szombathely, 19–34.

Az orosz mássalhangzók fonetikus sajátságai artikulációs adatok tükrében. In: Könyv Papp Ferencnek. Debrecen, 11–25.

Szövegforma, szövegelemzés, szövegmondás. Budapest. (EFF 4. – szerk.)

 

1992.

Szupraszegmentális elemzések. ELTE FonT, Budapest. (EFF 7.)

Előszó. EFF 5. 5. p.

Felhívás a felsőoktatási intézményekhez. EFF 5. 7. p.

A felolvasás szupraszegmentális szerkezetének fonetikai elemzése. EFF 5. 51–64. Társszerző: Földi Éva.

A hangminőség mérhetősége mint a kiejtésszabályozás alapja. EFF 5. 103–14.

A felolvasás szupraszegmentális szerkezetének fonetikai elemzése. In: Nép –Nyelv. Tanulmányok Fülöp Lajos 60. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza–Selmeczi Kovács Attila. Budapest, 36–42. (Társszerző: Földi Éva)

A szöveg szupraszegmentális tagolása. (Mondatfonetikai elemzés) In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor–Laczkó Krisztina. Budapest, 46–54.

A lengyel hangállomány kísérleti-fonetikai megvilágításban. In: Polono–Hungarica 6. Nyelvészet – Irodalom – Történelem – Kultúrtörténet. Szerk. Bańczerowski Janusz. Budapest, 23–38.

A beszéd és hangzási jellemzői. Budapest. (EFF 5. – szerk.)

Dr. Lángi Péter: Számítógép alkalmazása a hangtan középfokú oktatásában. Budapest. (EFF 6. – szerk.)

 

1993.

A magyar beszéd szegmentális elemei 1. ELTE FonT, Budapest. (EFF 9.)

A magyar beszédhangok fonetikai minőségjegyei. (A toldalékcső artikulációs helyzeteinek jellemzői) In: Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor Géza. Budapest, 63–75.

A teljes alsó-felső protézist viselők beszédének sajátosságai. Fogorvosi Szemle 86. 45–53. (Társszerző: dr. Kaán Miklós–dr. Keszler Borbála)

Előszó. EFF 8. 5. p.

A szöveg fonetikai megformálásáról. EFF 8. 109–14.

A szövegmondás szupraszegmentális fonetikai elemzése. EFF 8. 175–86. (Társszerző: Forgó Zoltán)

Milyen hang valójában az ún. veláris «e»? In: 103 tanulmány Hajdú Mihály 60. születésnapjára. Szerk. Hegedűs Attila–Laczkó Krisztina–Papp Lajos. Budapest, 68–76. (Névtani Értesítő 15.)

Fonetikai–fonológiai címszavak. In: Magyar Nagylexikon I. (A–Anc). Budapest. affrikáta 186., ajak-foghang 313., ajakhang 313., akcentus 336., akusztikum 376., alaphang 401., allofón 587., alveoláris hang 691.

A köznyelviség problémái a magyarban. Budapest. (EFF 8. – szerk.)

 

1994.

A magyar beszéd szegmentális elemei 2. ELTE FonT, Budapest. (EFF 11.)

A magyar beszédhangok akusztikai jellemzői. ELTE FonT, Budapest. (EFF 13.)

A beszédhangok fonetikus jelölése. ELTE FonT, Budapest. (EFF 14.)

A közéleti beszéd a nyelvi norma és a kiejtési sztenderd szempontjából. EFF 10. 23–30.

A köznyelvi kiejtés szabályozásának elvei és fonetikai bázisa. EFF 10. 87–91.

Előszó. EFF 12. 5. p. 

Rácz Olivér: Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc... (Szövegfonetikai elemzés) EFF 12. 69–89.

Die suprasegmentalen Eigenschaften beim Sprechen der Totalprothesenträger. ZWR 103/11. 710–3. (Társszerző: Kaán Miklós és Keszler Borbála)

Fonetikai–fonológiai címszavak. In: Magyar Nagylexikon II. (And–Bag). Buda-pest. apikális 203., archifonéma 325., artikuláció 430., artikulációs bázis 430., aspiráta 466–7., avulzíva 706–7.

    In: Magyar Nagylexikon III. (Bah–Bij). beszédhang 741., beszédintonáció 741., beszédzavarok 742–3.

Nyelvi norma és kiejtési sztenderd a magyarban. Budapest. (EFF 10. – szerk.)

Szupraszegmentális hangszerkezetek a magyar beszédben. Budapest. (EFF 12. – szerk.)

A hetvenes évek magyar nyelvészei. Budapest. (Szerk.):

           1. Balázs János. 14 p.

           4. Bárczi Géza. 18 p.

         24. Imre Samu. 20 p.

         33. Lőrincze Lajos. 18 p.

         40. Rácz Endre. 20 p.

 A hetvenes évek magyar nyelvészei videofelvételeken. Előadás az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport ülésén.

1995.

Magyar fonetikai atlasz. A szegmentális hangszerkezet elemei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Szövegfonetikai elemzés Oltszakadátról. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Keszler Borbála–Laczkó Krisztina–Papp Lajos. Budapest, 80–97.

Beszéd- és hangtan önálló program az ELTE-n. EFF 16. 103–4.

Fonetikai címszó. In: Magyar Nagylexikon IV. (Bik–Bz). Budapest. bilabiális 8. p.

Szöveggyűjtemény a szép magyar beszéd tanulmányozásához. Budapest. (EFF 15. – összeállítás, szerk.)

Nyelvhasználat és beszédkultúra. Budapest. (EFF 16. – szerk.)

Beszéd- és hangtan önálló program.

 

1996.

A fonetikus írás néhány elméleti és gyakorlati problémája. EFF 18. 92–106.

Bevezetés. EFF 19. 5–6.

A rest szamár. (Elmondta: Básti Lajos) EFF 19. 7–34.

Mese a csigákról. (Elmondta: Várhegyi Teréz) EFF 19. 35–50.

Igaz történet a sasról. (Elmondta: Moór Mariann) EFF 19. 118–30.

Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Részlet. (Elmondta: Szalóczy Pál) EFF 19. 131–41.

Radnóti Miklós: Nem tudhatom. Részlet. (Elmondta: Szalóczy Pál). EFF 19. 142–52.

A magyar hangtan az ezredfordulón. In: Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Szerk. V. Raisz Rózsa. Eger, 193–7. (MNyTK 207.)

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája (1971–1995). Budapest. (EFF 17. – szerk.)

Írott szöveg – hangzó forma. Budapest. (EFF 18. – szerk.)

A művészi szövegmondás fonetikai jellemzői. Budapest. (EFF 19. – szerk.)

Földi Éva: Az érzelemkifejezés szupraszegmentális formái és percepciója. Budapest. (EFF 20. – szerk.)

A hetvenes évek magyar nyelvészei. Budapest. (Szerk.):

         11. Domokos Pál Péter. 20 p.

         43. Szabó T. Attila. 24 p.

         48. Tompa József. 16 p.

A beszéd hangzáshű lejegyzésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése.

 

1997.

A beszéd minősége. A verseny összegző értékelése. EFF 21. 71–2.

A beszédszöveg hangszerkezete és a hangtest struktúraképző eszközei. EFF 21. 87–90.

A szép magyar beszédért. Versenyek és konferenciák. Budapest. (EFF 21. – szerk.)

A hetvenes évek magyar nyelvészei. Budapest. (Szerk.):

          8. Czeglédy Károly. 16 p.

         19. Hadrovics László. 28 p.

         28. Keresztury Dezső. 20 p.

         35. Mollay Károly. 32 p.

         39. Papp László. 16 p. t

         49. Végh József. 16 p.

A hetvenes évek magyar nyelvészei. Előadás a BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport ülésén.

 

1998.

Spontán szöveg és kifejező elmondása. EFF 22. 7–22.

Beszédkultúránk és a magyar helyesbeszéd időszerű kérdései. EFF 24. 31–45.

A reprodukáló beszéd akusztikus szerkezete. Elemzés a verseny kötelező szövegének mintaszerű elmondásáról. EFF 24. 92–116. (Társszerző: Földi Éva)

Az országos döntő kötelező szövegének előadásáról. EFF 24. 117–23. (Társszerző: Földi Éva)

Супрасегментные фонетические конструкции в русской речи и их модификации в зависимости от смыслового ударения. In: Nyelv – stílus – irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán András et al. Budapest, 79–92.

Kell nekünk ortoépia?! MNy XCIV, 1–16.

Fonetikai címszavak. In: Magyar Nagylexikon VI. (Csen–Ec). Budapest.: csettintő hang ® avulzíva 58., dentális 480., diftongus 582.

    In: Magyar Nagylexikon VII. (Ed–Fe). enklitikus elem 332., eszközfonetika 518., experimentális fonetika 618., explozíva 619., faringális 690., félmagánhangzó ® szemivokális 794.

A szövegfeldolgozás gyakorlata. Budapest. (EFF 22. – szerk.)

A nyelvhasználat erkölcse és nemzeti tudat. Budapest. (EFF 23. – szerk.)

Beszéd- és íráskultúránk időszerű kérdései. Budapest. (EFF 24. – szerk.)

Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Budapest. (Szerk.):

           7. Bereczki Gábor. 36 p.

         17. Gregor Ferenc. 20 p.

         34. B. Lőrinczy Éva. 24 p.

         51. Zsilka János. 20 p.

         52. Péter Mihály. 24 p.

         55. Gadányi Károly. 20 p.

         56. Pusztay János. 41 p.

 

1999.

Merre tart a magyar kiejtés?! EFF 25. 9–21.

Egy „médiastílusban” elhangzott riport kísérleti-fonetikai vizsgálata. EFF 25. 84–101.

Az akusztikus forma fonetikai szerkezete. Meghangosított írásmű kísérleti-fonetikai elemzése. EFF 25. 102–37.

Részlet a zsűri szakmai értékeléséből. EFF 26. 18–9.

Az érzelemkifejezés szupraszegmentális eszközei az oroszban. In: VI. Međinarodni slavistički dani – VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Szerk. Gadányi Károly. Szombathely, 116–33.

Mit tettünk és mit tehetünk/tehetnénk a magyar beszédkultúráért és helyes-beszédért? In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. XIII. Anyanyelv-oktatási napok. Eger, 1998. július 7–10. II. köt. Szerk. V. Raisz Rózsa–H. Varga Gyula. Budapest, 459–72. (MNyTK 212.)

Mellérendelő összetett mondatok szupraszegmentális szerkezetéről. In: Ember és nyelv. Tanulmányok Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra–Lengyel Klára. Budapest, 67–73.

Fonetikai–fonológiai címszavak. In: Magyar Nagylexikon VIII. (Ff–Gyep). Budapest. fón 135., fonéma 138., fonetika 138., fonetikus írás 138., fonológia 139–40., fonometria 140., formáns 159., frázis 301., gemináta 541., glottális 662., grafematika 791., gutturális 902.

    In: Magyar Nagylexikon IX. (Gyer–Iq). hangerő, hangerősség 186., hangkapcsolat 187–8., hangképzés 188., hangképző szervek 188. hanglejtés 188., hangmagasság 189., hangosság 190., hangrend, hangrendi illeszkedés ® magánhangzó-harmónia 190., hangrendszer 190–1., hangsor 192., hangstatisztika 192., hangsúly 192., hangszalagok 193., hangszín 194–5., hangszínkép 195., hangváltozás 195., hasonulás 259., hiátus 443., időtartam 764., illabiális 787., interdentális 895–6., intervokális 904., intonáció 905., ínyhang ® alveoláris hang 911.

Nyelvhasználati sajátságok. Budapest. (EFF 25. – szerk.)

Írásmű és élőszó nyelvhasználati aspektusból. Budapest. (EFF 26. – szerk.)

Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások. Budapest. (Szerk.):

           6. Benkő Loránd. 48 p.

         12. Domokos Péter. 52 p.

         15. Fábián Pál. 24 p.

         26. Kálmán Béla. 24 p.

         27. Károly Sándor. 24 p.

         31. Kovalovszky Miklós. 16 p.

         37. Nyíri Antal. 20 p.

         44. Szathmári István. 32 p.

         53. Bańczerowski Janusz. 24 p.

         54. Nyomárkay Isvtán. 20 p.

         57. Subosits István. 16 p.

         59. Békési Imre. 32 p.

         60. Éder Zoltán. 32 p.

         62. Rédei Károly. 32 p.

Változik és/vagy romlik anyanyelvünk? A fonikus nyelvhasználat néhány problémája elméleti és gyakorlati megközelítéssel. Nyiregyháza. Előadás.

 

2000.

A palatalizált és faringalizált lengyel explozívák sajátságairól interlingvális összehasonlító elemzés alapján. In: Polono-Hungarica 8. Nyelvészet–Irodalom–Történelem–Kultúrtörténet. Szerk. Bańczerowski Janusz. Budapest, 249–61. (Társszerző: Földi Éva)

Adalékok a fonetika történetéhez a budapesti tudományegyetemen. EFF 27. 51–8.

„Színvonalas, szép verseny volt” (Részlet a zsűri értékeléséből). EFF 28. 22–4.

A beszédszöveg fonetikai szerkezetéről elméleti és módszertani megközelítésben. EFF 28. 69–141.

Fonetikai címszavak. In: Magyar Nagylexikon X. (Ir–Kip). Budapest. Jones, Daniel 326., kakofonia 425., kakuminális 428., kiejtés 878.

    In: Magyar Nagylexikon XI. (Kir–Lem) konszonáns 284., labiális 702., labializáció 702., labiodentális 702., laringális 807., laterális 824–5., Laziczius Gyula 859. p.

Szövegfonetikai elemzések. Budapest. (EFF 28. – Szerk.)

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások. Budapest. (Szerk.):

           9. Deme László. 44 p.

         21. Hajdú Péter. 40 p.

         38. Papp Ferenc. 32 p.

         58. H. Tóth Imre. 24 p.

         63. Szépe György. 46 p.

         64. Szabó József. 32 p.

 

2001.

Kísérlet a szupraszegmentális hangszerkezeti jegyek meghatározására és rendszerezésére. In: Színes eszmék nem alszanak... Szépe György 70. születésnapjára. Szerk. Andor József–Szűcs Tibor–Terts István. Pécs, 167–75.

A mai magyar beszéd minőségének tükröződése a szövegmondásokban. EFF 31. 27–33.

Változik és/vagy romlik anyanyelvünk? A fonikus nyelvhasználat néhány problémája elméleti és gyakorlati megközelítéssel. In: Tudomány és anyanyelv. A magyar professzorok világtanácsának (MPV) az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos testületének közreműködésével megrendezett ankét előadásai. Nyíregyháza, 61–8.

Perújrafelvétel a magyar helyesbeszéd ügyében. EFF 31. 78–85.

Fonetikai címszavak. In: Magyar Nagylexikon XII. (Len–Mep). Budapest. likvida 134., magánhangzó 369., mássalhangzó 773–4., mássalhangzó-váltakozás 774., mellékjel 895., mélyhangúsodás 901.

    In: Magyar Nagylexikon XIII. (Mer–Nyk) mondatfonetika 247., mondathangsúly 247., monoftongizálódás 263., monoftongus 263., nazális 596., nazalizáció 596–7.

Szépen, jól, meggyőzően magyarul. Budapest. (EFF 29. – Szerk.)

Subosits István: A beszéd rendellenességei. Budapest. (EFF 30. – Szerk.)

Gondolatok a magyar helyesbeszédről. Budapest. (EFF 31.– Szerk.)

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások. Budapest. (Szerk.):

         23. Herman József. 28 p.

         29. Kiefer Ferenc. 24 p.

         67. Adamik Tamás. 36 p.

 

2002.

A szupraszegmentális forma változékonyságáról. EFF 32. 79–125.

Tettekkel a magyar helyesbeszédért. EFF. 33.

Fonetikai címszavak. In: Magyar Nagylexikon XIV. (Nyl–Pom). Budapest. nyomaték 5., orális 181., ortoépia 269–70., oszcillográfia 288., palatális 434., palatalizáció 434., pergőhang 675., plozívák 863.

A Magyar Nagylexikonnak leadott címszavak: posztdorzális, predorzális, redukált magánhangzók, réshang, retroflex, ritmus, rotacizmus, röntgenográfia, Setäla, Emil Nestor, sorvadás, spektrográfia, spirantizálódás, spirométer, spontán hangváltozás, szájpadláshang, szemivokális, szibiláns, szonagráf, szonáns, szupraszegmentális elemek, szupraszegmentális hangeszköz.

12. Egyetemi Anyanyelvi Napok. Budapest. (EFF 32. – Szerk.)

A magyar helyesbeszédért. Budapest. (EFF 33. – Szerk.)

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások. Budapest. (Szerk.):

         42. Szabó Dénes. 20 p.

         61. Büky László. 24 p.

         64. Szabó József. 32 p.

         68. Bencédy József. 20 p.

         69. Wacha Imre. 36 p.

         70. Bolla Kálmán. 44 p.

 

2003.

Kísérlet hangsajátságbeli azonosságok és eltérések kimutatására hat nyelv magánhangzóinak műszeres vizsgálata alapján. In: Károly Gadányi sexagenario. Szerk. V. Moiseenko. Szombathely, 66–76. (Studia Slavica Savariensis 1–2.)

A zárt és a nyílt <e> problematikája tágabb összefüggésekben vizsgálva. In: Köznyelvi kiejtésünkért. Tudományos tanácskozás Bárczi Géza nyelvész professzor (1984–1975) születésének 110. évfordulója alkalmából. Budapest, 14–27. (Bárczi Füzetek I.)

 

2004.

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások Budapest. (Szerk.):

45. Szende Aladár. 36 p.

 

2005.

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások I. (Szerk.)
      ÚMK--ZSKF. Budapest. 656 p.

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások. Budapest. (Szerk.):

66. Szende Tamás. 40 p.

71. Büky Béla. 40 p.

2006.

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások II. (Szerk.)
     ZSKF. Budapest. 691 p.

A szupraszegmentális hangszerkezet mint mondatfonetikai kategória.  In: Galgóczi László,
     Vass László(szerk.) A mondat: kaland: Hetven tanulmány Békési Imre 70.
     születésnapjára. Szeged: SZEK JGYF Kiadó, 2006. pp. 79-82.

Hangzásbeli változatosságok megítélése nyelvészeti-fonetikai szempontból. In:
    Zimányi Árpád (szerk.) II. Egri kiejtési konferencia. Eger: 2006. pp. 13-20

 

 

2007.

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások. Budapest. (Szerk.):

74. Kemény Gábor. 32 p.

75. Zimányi Árpád. 24 p.

77. Földi Éva. 28 p.

  

2008.

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások. Budapest. (Szerk.):

        72. Balázs Géza. 56 p.

        73. Bencze Lóránt. 60 p.

        76. Havas Ferenc. 28 p.

        78. Cs. Jónás Erzsébet. 48 p.

        79. Klaudy Kinga. 36 p.

        83. Kakuk Zsuzsa. 40 p.

2009.

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások. Budapest. (Szerk.):

        80. Lendvai Endre 32 p.

        85. Hidasi Judit. 32 p.

        87. Zoltán András. 60 p.

        89. Péntek János. 44 p.

        90. Gulya János. 60 p.

***

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások megszerkesztett
és nyomdakész kéziratos füzetei:

         03. Balogh Lajos

         13. Elekfi László

         20. Hajdú Mihály

         00. Keresztes László

         86. Keszler Borbála

         83. É. Kiss Katalin

         30. Kiss Lajos

         65. Róna_Tas András

         47. Telegdi Zsigmond

         50. Vértes O. András

       

Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások részben megszerkesztett
és kiegészítésre szoruló füzetei:

        00. Agyagási Klára

        02. Balogh Dezső

        05. Bartók János

        10. Dezső László

        26. Erdődi József

        28. Fogarasi Miklós

        18. Grétsy László

        22. Hegedűs József

        25. Juhász József

        32. Lakó György

        36. Molnár József

        85. Prószéky Gábor

        41. J. Soltész Katalin

        46. Tamás Lajos

 

Kutatási, oktatási segédanyagok

 Az orosz magánhangzók ajakartikulációja. 16 mm-es, 10 perc vetítési idejű hangos pergőfilm – 1968.

Magyar beszédfiziológia I. (A magyar hangképzés fiziológiai folyamatainak kinoröntgenografikus elemzése) 16 mm-es, 20 perc vetítési idejű hangos röntgenfilm – 1978.

Az orosz beszédhangok képzésének kinoröntgenografikus vizsgálata. 16 mm-es, 10 perc vetítési idejű hangos röntgenfilm – 1978. (Bemutatva a debreceni russzisztikai konferencián 1981. január 29-én.)

A lengyel beszédhangok képzése I. 8 perc vetítési idejű hangos röntgenfilm – 1978.

Magyar beszédfiziológia II. (A magyar beszédképzés elemei) 16 mm-es, 15 perc vetítési idejű hangos röntgenfilm – 1980. (Bemutatva a Fonetika '80 tudományos konferencián 1980. december 9-én.)

A magyar beszédképzés fiziológiai mechanizmusai. 16 mm-es hangos röntgenfilm – 1980. (Bemutatva az országos beszédművelő konferencián 1980. november 11-én.)

Az amerikai angol beszédhangok képzése. Képmagnetofon-szalagra felvett kinoröntgenografikus szakanyag – 1981.

A lengyel beszédhangok képzése II., III. Képmagnetofon-szalagra felvett kinoröntgenográfiai szakanyag – 1980–1981.

Magyar beszédfiziológia III. (A magyar beszédképzés dinamikus folyamatainak kinoröntgenografikus elemzése) 16 mm-es, 20 perc vetítési idejű hangos röntgenfilm – 1981.

Az angol beszédhangok képzése. Képmagnetofon-szalagra felvett kinoröntgenografikus szakanyag – 1981.

Az orosz beszédképzés elemei. Palatalizáció–faringalizáció. Képmagnetofon-szalagra felvett kinoröntgenográfiai szakanyag – 1981.

Német beszédhangok képzése. Képmagnetofon-szalagra felvett kinoröntgenográfiai szakanyag – 1981.

A brit angol beszédhangok képzése. Képmagnetofon-szalagra felvett kinoröntgenográfiai szakanyag – 1981.

A finn beszédhangok képzése. Képmagnetofon-szalagra felvett kinoröntgenográfiai szakanyag – 1983.

Kinolabiográfiai felvételek képmagnetofon-szalagon magyar, orosz, lengyel, amerikai angol, brit angol, német és finn nyelvből.

Élő nyelvész lexikon. (5–30 perces videofelvételek 70 magyar és külföldi nyelvészről) – 1975–2000.

Hangképzés a gége szintjén. (Adaptáció) Videofilm a hangtan oktatásához –1988.

Hang- és beszédképzés a szupraglottális üregekben. Videomagnetofon-szalagra felvett röntgenfilm a hangtan oktatásához – 1988.

 

Összeállította: Földi Éva

 

 

Kéziratos munkáim

 

 

Általános Fonetikai bibliográfia

Fonetikai Kislexikon

Szöveggyűjtemény a szép magyar beszéd gyakorlásához

Hangillusztrációk a Szupraszegmentális elemzések c. füzethez

Mutató a MFF 1-23. számához

Mutató az EFF 1-33. számához

Fonetikus írásjelek listája